Quản lý hệ thống bán hàng

Chào bạn: - ID: | Đổi Pass | Thoát
Danh Mục
ĐƠN HÀNG
(+)Gộp đơn
      (+)ĐH tiếp nhận từ chi nhánh khác
      (+)ĐH đã theo dõi của chi nhánh khác
Tên KH
SĐT
Mã đơn hàng
Mã Sản Phẩm
Mã ĐH TMĐT
Mã vận đơn
Nguồn
Địa chỉ:
ĐH của nhân viên
Chiến dịch QC
Nhân viên QC
TG đặt hàng Từ: đến
TG xử lý cuối cùng Từ: đến
Trạng thái
Chi nhánh
COD:
Kiểu bán hàng:
Thu COD:
STT Chi tiết Trạng thái

Không có sản phẩm phù hợp. Vui Lòng chọn lại tham số